peciatka
 
overenepreklady.com

 O Mne

Iveta Mesarošová - fotka
Mgr. IVETA MESAROŠOVÁ
 
súdna prekladateľka
a lektorka anglického jazyka

Zapísaná v zozname znalcov, tlmočníkov a prekladateľov Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky v odbore slovenský jazyk - anglický jazyk.

Prekladateľská a lektorská činnosť od roku 1996

ODBORNOSŤ

ÚSTRETOVOSŤ

SPOĽAHLIVOSŤ

 Ponúkam

Overený Preklad

Potrebný pri styku s úradmi a štátnymi orgánmi u nás i v zahraničí.

Je nutné dodať originál dokumentu alebo notárom overenú kópiu, ktorú zviažem s prekladom a opatrím doložkou a pečiatkou.

Príklady realizovaných prekladov:

 doklady o vzdelaní (vysvedčenie, diplom, certifikát, osvedčenie)

 osobné doklady (rodný list, sobášny list, úmrtný list, výpis z registra trestov, vodičský preukaz)

 potvrdenia (potvrdenie o poistení, potvrdenie o trvalom pobyte, výpis z účtu, ročné zúčtovanie preddavkov na daň)

 zmluvy (pracovná zmluva, sprostredkovateľská zmluva, zmluva o diele, zmluva o prevode obchodného podielu, kúpna zmluva, nájomná zmluva, úverová zmluva, zmluva o obchodnom zastúpení)

 právne dokumenty (plná moc, notárska zápisnica, závet, rozsudok, žaloba, odvolanie, žiadosť o poskytnutie právnej pomoci, medzinárodný zatykač, uznesenie, trestný rozkaz)

 obchodné dokumenty (výpis z obchodného registra, živnostenský list, správa audítora, výročná správa, zakladateľská listina, stanovy, zápisnica z valného zhromaždenia, účtovné výkazy, faktúra, objednávka, osvedčenie o registrácii, vyhlásenie o zhode)

Odborný Preklad

Najmä z oblasti práva, ekonomiky, obchodu, pôdohospodárstva, životného prostredia, informatiky.

Príklady realizovaných prekladov:

 webová stránka

 požiadavky BOZP pri preprave a skladovaní

 riadenie rizík

 požiadavky na jadrovú bezpečnosť

 dokumentácia kvality

 technická dokumentácia

 hodnotenie výskumu a vývoja

 povolenie na colný režim

 projektová dokumentácia

 zmluva o obchodnom zastúpení

 manuál cenotvorby

 zmluva o nájme nebytových priestorov

 záverečná správa projektu

 návod na obsluhu

 stanovy akciovej spoločnosti

 rámcová dodávateľská zmluva

 smernica k zaisteniu bezpečnosti práce

 traumatologický plán

 posúdenie rizík

 značenie nebezpečných látok

 núdzový plán

Individuálna Výučba Anglického Jazyka

 podľa požiadaviek klienta (všeobecná angličtina, obchodná angličtina)

 na všetkých úrovniach pokročilosti

 hodiny s rôznym zameraním (doučovanie, konverzačné hodiny, príprava na maturity, štátne jazykové skúšky, medzinárodné skúšky FCE, CAE

 Cenník

Cenu overených prekladov upravuje vyhláška č. 491/2004 Z.z.

Cena dohodou je možná.


Služby

 • Overený preklad štandardizovaných dokumentov
  18 €/normostrana
 • Overený preklad ostatných dokumentov
  19,92 €/normostrana
 • Overený preklad vyhotovený na počkanie
  50 % príplatok
 • Kópia overeného prekladu
  2,66 €
 • Preskúmanie a overenie prekladu
  od 4,98 €/normostrana do 19,92 €/normostrana
 • Odborný preklad
  od 10 €/normostrana do 14 €/normostrana
 • Individuálna výučba
  11 €/60 min
 • Dopyt na preklad  

Vysvetlivky pojmov:

normostrana - 1800 znakov vrátane medzier

štandardizovaný dokument - rodný list, sobášny list, výpis z registra trestov

Pri preklade odoslanom poštou sa k cene účtuje poštovné podľa cenníka Slovenskej pošty.


Nie som platcom DPH.

 Kontakt

Kontaktný formulár

Adresa

Iveta Mesarošová

Ľudovíta Okánika 8

949 01 Nitra

Kontaktné hodiny

pondelok-nedeľa

8.00-20.00

 

 Teším sa na spoluprácu  Handshake